Pravidla poskytování darů projektu Vánoční příběhy

1.   Definice používaných pojmů

Projekt Vánoční příběhy – je charitativní, neziskový projekt Nadačního fondu Podpořit a jeho technologického partnera společnosti VESMÍRNÉ KUŘE s.r.o. Projekt je realizovaný za účelem pomoci Příběhů, pro které jsou prostředky shromažďovány od uzavřeného okruhu Dárců.

Tvůrci projektu – Nadační fond Podpořit a VESMÍRNÉ KUŘE s.r.o.

Nadační fond Podpořit – je nadační fond zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. N 753.  IČO: 09714316, Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno.

Jeho účelem je pomoc lidem ve složitých životních situacích, podpora humanitárních aktivit právnických osob, fyzických osob a neziskových organizací zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a jiných veřejných přístupů, za účelem získávání prostředků.

VESMÍRNÉ KUŘE s.r.o. – je mladá společnost, která se zaměřuje na tvorbu webových aplikací. Zajišťuje technickou stránku projektu Vánoční příběhy.

Garant – je fyzická nebo právnická osoba. Garantuje za dobročinné projekty (příběhy), pro které jsou prostředky od dárců shromažďovány. 

Dárce – je fyzická osoba, jejíž záměrem je dobrovolně přispět formou peněžního daru na příběhy v rámci projektu Vánoční příběhy. Dárce čestně prohlašuje, že je studentem, absolventem nebo zaměstnancem NEWTON College, a.s.

Příběhy – jsou jednotlivé dobročinné projekty, pro které jsou prostředky od dárců shromažďovány.

Aktuální příběh – je příběh, pro který se v danou chvíli vybírá cílová částka.

Neaktivní příběh – je příběh, na který bude možné přispívat až po dosažení cílové částky aktuálního příběhu-

Platební brána – je zprostředkovatel jednoduché a bezpečné online platební metody. Zprostředkovatelem platební brány je společnost Stripe, Inc.

Hvězdy stromečku – jsou všichni dárci, kteří svým darem přispěli na pomoc daným příběhům.

Cílová částka/Aktuální cíl – je částka, která je nutná k naplnění jednotlivých příběhů. Cílová částka může být přesně určená nebo neomezená.

Aktuální vybraná částka – je suma všech darů, které dárci do dané chvíle poskytli na pomoc dobročinných příběhů.

2.   Základní popis projektu Vánoční příběhy

Jedná se o dárcovský projekt Nadačního fondu Podpořit a jeho technologického partnera VESMÍRNÉ KUŘE s.r.o. Cílem projektu je prostřednictvím online platebních metod získat finanční prostředky na pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněných osob.

Projekt pomáhá v několika oblastech mezi které, mimo jiné patří:

·  Zdravotní pomoc

·  Pomoc rodině s dětmi v nouzi

·  Vzdělání

·  Zdravotní pomůcky

·  Sportovní pomůcky

·  Sociální pomoc

Základem jsou příběhy těch, kterým se projekt snaží pomáhat. Součástí každého příběhu je přesně vymezená cílová částka. Se všemi jednotlivými příběhy je uzavřena Smlouva o poskytnutí daru nebo Darovací smlouva, která vymezuje přesná pravidla pro využití získaných prostředků. Projekt je realizovaný za účelem pomoci Příběhů, pro které jsou prostředky shromažďovány od uzavřeného okruhu Dárců viz bod 1. Definice používaných pojmů.

3.   Principy poskytování finančních darů

Nadační fond Podpořit garantuje, že ve prospěch potřebných putuje vždy maximální možná částka. Při platbě online bankovním převodem není účtován žádný poplatek a na podporu příběhů je v takovém případě zasláno 100 % z darované částky. Zprostředkování online platby kartou je zpoplatněno platební bránou Stripe, Inc. Poplatek, který je platební bráně odveden je 1,4 % z každé transakce, která je skrze platební bránu zprostředkována.

3.1 Příspěvek

Dárce přispívá libovolnou částkou o minimální hodnotě 10 Kč, a to prostřednictvím webových stránek projektu. Jestliže se ve stanovené lhůtě nepodaří pro příběh zajistit cílovou částku, bude příběhům darována aktuální vybraná částka.

Dárce přispívá vždy na jeden ze tří příběhů, který je v danou chvíli aktuální. Jestliže dárce zašle platbu, která přesáhne cílovou částku příběhu, bude přebývající část daru věnována ve prospěch následujícího příběhu.

3.2 Darovací smlouva pro daňové účely

Jestliže dárce projeví zájem na e-mailu dar@vanocnipribehy.cz, bude mu vystavena darovací smlouva pro daňové účely.

3.3 Zpětná vazba o využití daru

Jestliže dárce uvede v platebním formuláři e-mailovou adresu, bude mu na tento e-mail odeslána zpětná vazba o využití daru.

3.4 Poskytnutí daru

Dárce bere na vědomí, že poskytnuté finanční prostředky se poskytují nevratně k využití Nadačního fondu Podpořit. Dárce nemá nárok na vrácení poskytnutého daru. Dárce také bere na vědomí fakt, že Nadační fond Podpořit není při přijetí daru vázaný konkrétním účelem stanoveným dárcem. Po právní stránce je dar poskytován jako bezúčelový a Nadační fond Podpořit je oprávněn jej využít podle své úvahy s tím, že dárce není oprávněn do užití daru zasahovat, či jej jakýmkoliv způsobem vymáhat.

3.5 Platba online

Pokud si dárce vybere online příspěvek, využije k tomu platební bránu. U této platební metody bude dárce přesměrován na internetové bankovnictví své banky nebo na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po provedení transakce předá platební brána informaci o provedení platby projektu Vánoční příběhy, který následně aktualizuje stav vybraných prostředků pro konkrétní příběhy.

Citlivé vstupní údaje, které dárce zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

4.   Ochrana osobních údajů

Garant a dárce svým souhlasem potvrzují, že Nadační fond Podpořit má oprávnění zpracovávat jejich osobní údaje ve smyslu nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Nadační fond Podpořit se zavazuje, že žádné osobní údaje týkající se příběhů neposkytne dárcům, pokud k tomu předem nezíská výslovný písemný souhlas od zástupce daného příběhu. Zároveň se Nadační fond Podpořit zavazuje, že neposkytne žádné údaje, které se týkají dárce zástupcům příběhů, pokud k tomu předem nezíská výslovný písemný souhlas dárce.

Garant, dárce i zástupci příběhů souhlasí s tím, že jejich účast na projektu Vánoční příběhy je podmíněna udělením standardizovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely projektu, a to bez výhrad.

5.   Závěrečná ustanovení

Nárok na získání finanční částky v rámci projektu Vánoční příběhy vzniká Zástupci příběhů pouze tehdy, když jím zastupovaný příběh obdrží dar od některého z Dárců, nebo pokud Nadační fond Podpořit nerozhodne jinak.

Garant, Dárce i Zástupci příběhů svým souhlasem potvrzují, že se seznámili s Pravidly poskytování darů projektu Vánoční příběhy, rozumí jim a že s nimi souhlasí.

Tato Pravidla poskytování darů projektu Vánoční příběhy jsou účinná od 1.12. 2020.

O projektu

Výuka se přesunula do online světa. Prostory školy zejí prázdnotou. Každý studuje sám, ale přesto všichni společně. Na světě však existuje něco, co nás spojuje daleko víc než jen internet. Jsou to tradice. Každý rok se studenti, vyučující i absolventi spojili, aby společně někomu pomohli. Cílem projektu je tradici Stromečku splněných přání zachovat i v této nelehké době. Iniciativu vzali do rukou studenti a absolventi NEWTON College a vytvořili projekt na své náklady. Za projektem stojí Radim Oulehla s Ondrou Machačem, kteří jsou součástí Nadačního fondu Podpořit, a Daniel Koch s Tomášem Fojtů z digitální agentury Vesmírné kuře. Více o samotném projektu a tvůrcích se dočtete na newton.today.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Za jakoukoliv zpětnou vazbu budeme moc rádi. Stačí nám napsat email na dar@vanocnipribehy.cz