Zásady ochrany osobních údajů projektu Vánoční příběhy

Zásady ochrany osobních údajů projektu Vánoční příběhy

Tento dokument vysvětluje, jaké Vaše osobní údaje získáváme a jak s nimi nakládáme v případě, kdy využíváte některou z možností, které nabízí webové stránky projektu Vánoční příběhy. 

Vaše důvěra v naši činnost a naše služby je základem úspěšného fungování. I proto s Vašimi daty nakládáme s potřebnou péčí. Jsme k Vám otevření, zajišťujeme bezpečnost Vašich informací, ukládáme je pouze po dobu nezbytně nutnou a nakládáme s nimi způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení. Související pravidla, která v této souvislosti bezvýhradně dodržujeme, jsou vymezena v textu níže.

1. Použitelnost zásad ochrany osobních údajů

1.1 Subjektem, na jehož činnost se vztahují zásady ochrany osobních údajů upravených v tomto dokumentu (dále jen „Zásady“) je nadační fond zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. N 753.  IČO: 09714316, Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno (dále jen „Nadační fond Podpořit”).

1.2 Zásady reflektují relevantní legislativu, kterou od 25. května 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení”). 

1.3 Nadační fond Podpořit je provozovatelem webových stránek www.vanocnipribehy.cz (dále jen „Webová stránka“), jejímž prostřednictvím provozuje svou činnost a poskytuje své služby. 

1.4 Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané Nadačním fondem Podpořit na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to zejména prostřednictvím Webové stránky. Zásady popisují způsoby využívání a ochranu osobních údajů ze strany Nadačního fondu Podpořit. 

1.5 Nadační fond Podpořit může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli zveřejněním revidované verze na Webové stránce. Taková změna a doplnění nabude účinnost k datu zveřejnění.

1.6 Není-li uvedeno jinak, terminologie použitá v těchto Zásadách má shodný význam s významem příslušných definic uvedených v Darovacích podmínkách.

2. Správce a jeho kontaktní údaje

2.1 Správcem osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 Nařízení je Nadační fond Podpořit. Nadační fond Podpořit nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 Nařízení. 

2.2 Veškerou komunikaci týkající se ochrany osobních údajů či upozornění na porušení práv zasílejte na e-mailovou adresu Nadačního fondu Podpořit: info@nfpodporit.cz.

3. Osobní údaje, které Nadační fond Podpořit zpracovává

3.1 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3.2 Obecně v souvislosti s výkonem činnosti a poskytováním služeb Nadační fond Podpořit zpracovává zejména následující osobní údaje: 

  1. identifikační údaje: jméno a příjmení;
  2. kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo
  3. údaje na Webové stránce: služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po Webové stránce a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si Webovou stránku prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

3.3 V případě používání Webové stránky, a to i bez registrace, zaznamená Nadační fond Podpořit Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a stránky, které jste si na Webové stránce prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování a prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.

3.4 Při poskytování služeb pomáhají Nadačnímu fondu Podpořit tzv. cookies a internetové beacons. Jejich podrobnější vymezení, druhy a účely jejich užívání Nadačním fondem Podpořit naleznete v Zásadách níže.

4. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

4.1 V rámci své činnosti Podpořit zpracovává osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu, a to na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, popřípadě na základě Vašeho souhlasu.

4.2 Nadační fond Podpořit zpracovává Vaše osobní údaje bez potřeby Vašeho souhlasu k následujícím účelům:

(a) realizace předsmluvního jednání;

(b) řádné nastavení a plnění smluvních vztahů mezi dárci dobročinnými příběhy, zástupci příběhů z dobročinných příběhů a Nadačním fondem Podpořit;

(d) kontaktování za účelem řešení problémů souvisejících s využíváním služeb nebo Webové stránky, zasílání informace o službách (tj. potvrzení, oznámení, aktualizace a podpůrná a administrativní sdělení), zlepšování kvality poskytovaných služeb a Webové stránky; a

(e) kontrola, vedení interních evidencí a statistika.

4.3 Právním základem zpracování pro účely uvedené pod písm. (a) – (d) je nezbytnost pro uzavření a plnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a plnění právních povinností, které se na Podpořit vztahují ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či ji ze strany Nadačního fondu Podpořit plnit a/nebo poskytovat služby. Právním základem zpracování pro účel uvedený pod písm. (c) je dále oprávněný zájem správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení za účelem ochrany právních nároků, zlepšování služeb Nadačního fondu Podpořit a přizpůsobení funkcí Webové stránky.

4.4 Dalším ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů je udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1. písm. a) Nařízení. O udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vás Nadační fond Podpořit žádá zejména při:

(a) zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb a produktů, informací o akcích pořádaných Nadačním fondem Podpořit a činění dalších marketingových aktivit; a

(b) užívání tzv. cookies pro sociální sítě a cookies pro reklamu.

4.5 Vzor souhlasu je uveden v Příloze č. 1 těchto Zásad. 

4.6 Souhlas udělený Nadačnímu fondu Podpořit se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu info@nfpodporit.cz s uvedením Vašeho jména, příjmení a adresy z důvodu Vaší identifikace. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5. Doba zpracování osobních údajů

5.1 Osobní údaje budou Nadačním fondem Podpořit zpracovávány:

(a) v případě zpracovávání osobních údajů pro účely plnění smluv a pro účely plnění právních povinností po dobu nejvýše 10 let;

(b) v případě zpracovávání osobních údajů za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby;

(c) v případě zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu – po dobu od poskytnutí souhlasu do jeho odvolání.

6. Poskytování osobních údajů třetím osobám

6.1 Příjemci Vašich osobních údajů jsou dodavatelé, poradci a jiní poskytovatelé služeb, kteří spolupracují s Nadačním fondem Podpořit, podílející se na poskytování služby, realizaci plateb a zajišťující marketingové služby. Tyto třetí osoby potřebují přístup k Vašim údajům, aby mohli vykonávat svou činnost.

6.2 Nadační fond Podpořit se zavazuje, že žádné osobní údaje týkající se příběhů neposkytne dárcům, pokud k tomu předem nezíská výslovný písemný souhlas od zástupce daného příběhu. Zároveň se Nadační fond Podpořit zavazuje, že neposkytne žádné údaje, které se týkají dárce zástupcům příběhů, pokud k tomu předem nezíská výslovný písemný souhlas dárce.

6.3 Nadační fond Podpořit bez Vašeho souhlasu neposkytuje Vaše osobní údaje jiným třetím osobám než výše uvedeným, ani je nesdílí s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů:

(a) dodržování právních předpisů nebo reakce na požadavky právních předpisů;

(b) ochrana práv a majetku Nadačního fondu Podpořit, jejích zástupců, uživatelů a jiných osob, zejména za účelem vymáhání smluv, uživatelských podmínek a v naléhavých případech na ochranu vlastní bezpečnosti Nadačního fondu Podpořit, uživatelů jeho služeb nebo jakékoli jiné osoby;

(c) v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku nadačního fondu, financováním nebo nabytím všech nebo části podniku Nadačního fondu Podpořit ze strany jiné společnosti nebo neziskové organizace v průběhu takového procesu.

6.4 Nadační fond Podpořit nepředá Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a Nadačním fondem Podpořit a/nebo mezi Vámi a jinou třetí osobu a/nebo taková povinnost nevyplývá pro Nadační fond Podpořit ze zákona.

7. Práva subjektu údajů

7.1 Jako subjekt údajů dle Nařízení, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte níže uvedená práva, které můžete kdykoliv uplatnit:

(a) právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);

(b) právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že Nadační fond Podpořit zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje);

(c) právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);

(d) právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů);

(e) právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány);

(f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (Nadační fond Podpořit je povinný prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami);

(g) právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba);

(h) právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;

(i) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).

8. Cookies a internetové beacons

8.1 Aby Vám Nadační fond Podpořit mohl poskytovat služby přizpůsobené Vaším potřebám, používá tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování Vašich návštěv Webové stránky. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Nadační fond Podpořit užívá cookies, aby Vám usnadnil navigaci po Webové stránce. Po zavření Vašeho prohlížeče platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Nadační fond Podpořit rovněž může ukládat rozlišení Vaší obrazovky a zjišťovat, zda je ve Vašem prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení Webové stránky. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies

8.2 Na Webové stránce používáme v zásadě dvě kategorie souborů cookies:

(a) Funkční: tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení Webové stránky zapamatovat již během jediné návštěvy. Tyto cookies dále pomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy..

(b) Sociální sítě a reklama: Cookies pro sociální sítě nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z naší Webové stránky. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na naší Webové stránce i mimo ni. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních sítích sdíleli obsah. Cookies pro sociální sítě a pro reklamu jsou Nadačním fondem Podpořit zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu.

8.3 Cookies můžete obvykle odstranit nebo odmítnout tak, že se řídíte pokyny v podpůrném souboru svého internetového prohlížeče. Pokud však odstraníte cookies, nemusíte mít možnost plně využívat všech aspektů Webové stránky nebo služby.

8.4 Nadační fond Podpořit může shromažďovat údaje při využití Webové stránky také pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat na Webové stránce v souvislosti se službami nebo v e-mailu, který zašle Nadační fond Podpořit. Ta může užívat beacons k předávání cookies, k počítání návštěv a k tomu, aby Vám sdělila, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. Nadační fond Podpořit může rovněž shromažďovat informace o Vašem počítači nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů.

9. Bezpečnostní opatření a sdělení osobních údajů

9.1 Nadační fond Podpořit uchovává Vaše osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, prostřednictvím široké škály bezpečnostních opatření, včetně šifrovacích a ověřovacích nástrojů, aby zabránil neoprávněnému přístupu, pozměnění, zveřejnění nebo zničení Vašich osobních údajů a zachovával jejich utajení. Vaše osobní údaje jsou chráněny firewally a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které jsou povinny uchovávat tyto údaje v tajnosti.

9.3 Nadační fond Podpořit neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusního fóra, chatu či e-mailu, mohou být zneužity třetími osobami. Při uvádění Vašich údajů prostřednictvím internetu buďte proto obezřetní.

Zásady ochrany osobních údajů Nadačního fondu Podpořit

datum účinnosti: 1. 12. 2020

Přílohy: Příloha č. 1: Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Příloha č. 1: Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Mám zájem o zasílání reklamních sdělení a newsletterů Nadačním fondem Podpořit zapsaném v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. N 753.  IČO: 09714316, Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno a souhlasím, aby za tímto účelem byly zpracovány mé osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek. 

Současně prohlašuji, že jsem byl správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Identifikace správce:

Nadační fond Podpořit  

IČO: 09714316, 

Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika

Kontakt: info@nfpodporit.cz

Zpracovávané údaje: 

  1. jméno a příjmení
  2. e-mailová adresa

Účel zpracování:

zasílání obchodních sdělení a newsletterů Správce

Doba zpracování:

do odvolání souhlasu

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám spolupracujícím se správcem v rámci zjišťování spokojenosti uživatelů, rozesílání e-mailů, atp. Dále mohou být osobní údaje předány osobám poskytujícím právní služby a institucím či subjektům, u kterých to vyžadují obecně závazné právní předpisy. Tyto osoby jsou povinny dodržovat zásady stanovené Nařízením. Aktuální seznam zpracovatelů bude poskytnut na vyžádání.

Poučení subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) informuje, že:

(a) osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek;

(b) důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je zájem subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné;

(c) při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování vyjma profilování ve smyslu informace o oboru činnosti subjektu údajů, pokud uvedený údaj se svým souhlasem subjekt údajů poskytne;

(d) správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení;

(e) správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám;

(f) subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

O projektu

Výuka se přesunula do online světa. Prostory školy zejí prázdnotou. Každý studuje sám, ale přesto všichni společně. Na světě však existuje něco, co nás spojuje daleko víc než jen internet. Jsou to tradice. Každý rok se studenti, vyučující i absolventi spojili, aby společně někomu pomohli. Cílem projektu je tradici Stromečku splněných přání zachovat i v této nelehké době. Iniciativu vzali do rukou studenti a absolventi NEWTON College a vytvořili projekt na své náklady. Za projektem stojí Radim Oulehla s Ondrou Machačem, kteří jsou součástí Nadačního fondu Podpořit, a Daniel Koch s Tomášem Fojtů z digitální agentury Vesmírné kuře. Více o samotném projektu a tvůrcích se dočtete na newton.today.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Za jakoukoliv zpětnou vazbu budeme moc rádi. Stačí nám napsat email na dar@vanocnipribehy.cz